Pierwotnie zaprojektowanym do wykorzystania
w badaniach przesiewowych. 
Chester Step

Chester Step jest submaksymalnym, wieloetapowym testem wydolności tlenowej, pierwotnie zaprojektowanym do wykorzystania w badaniach przesiewowych w miejscu pracy (obecnie jest jednym z testów zalecanych przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do przyjęcia do brytyjskiej straży pożarnej). Zaprojektowany do stosowania z różnymi wysokościami stopni, czyli różnym obciążeniem w zależności od wysokości (15, 20, 25 i 30 cm). Test Chester Step jest obecnie używany na całym świecie w różnych środowiskach zawodowych, społecznych i klinicznych, ponieważ może być stosowany w szerokim zakresie wieku i umiejętności oraz nie wykazuje różnic w zależności od płci. Jest niedrogi, łatwy do standaryzacji, przenośny i bezpieczny do wykonania. Wiele klubów sportowych, rekreacyjnych i zdrowotnych używa CST jako integralnej części swoich programów badań.


Badanie Chester Step: przesłanki fizjologiczne.
Dlaczego stepowanie, wchodzenie na stopień?

Wieloetapowy test CST został zaprojektowany z kilku powodów:

 • czynność wchodzenia po stopniach jest znana wszystkim ludziom i wykorzystuje duże grupy mięśni nóg, głównie czworogłowe,
 • wymaga od osoby kontrolowania równowagi ciała, czyli angażuje również mięśnie głębokie,
 • jest niedrogi i przenośny,
 • wymaga niewielkiej kalibracji lub nie wymaga jej wcale,
 • poprawa w zakresie układu krążeniowo-oddechowego jest stosunkowo łatwa do zauważenia, i monitorowania zarówno dla uczestnika, jak i dla testera,
 • w normalnych warunkach badanie nie jest przerywane z powodu zmęczenia mięśni nóg badanego,
 • zmniejszenie masy ciała będzie również odzwierciedlone w poprawie wydolności aerobowej mierzonej w mls O2/[kg/min],
 • nadaje się do jednoczesnego testowania kilku osób,
 • Umożliwia operatorowi oglądanie osoby pracującej z umiarkowanie intensywnym wysiłkiem, około 80% maksymalnego tętna, w kontrolowanym środowisku.

Wysokość stopnia (15, 20, 25, 30 cm)

Badania wskazują, że jeśli wysokość stopnia nie przekracza 30 [cm], wyniki będą w dużej mierze niezależne od wzrostu badanego. Wybór wysokości stopnia zależy od takich czynników jak wiek, sprawność funkcjonalna, poziom aktywności i stopień nadwagi.


Test jest progresywny, rozpoczyna się od bardzo powolnego tempa 15 kroków/minutę, które zwiększa się stopniowo co 2 minuty. Test jest submaksymalny i kończy się, gdy tętno uczestnika osiągnie około 80% maksymalnego tętna (80%HRMax), oszacowanego przez odjęcie wieku uczestnika testu od wartości 220, lub poprzez subiektywną ocenę zmęczenia uczestnika testu (RPE) dla wartości "umiarkowanie ciężkiego" (RPE = 14).


Wraz z możliwością wyboru wysokości kroku, test ten jest odpowiedni zarówno dla sprawnych, jak i mniej sprawnych mężczyzn i kobiet w wieku od 15 lat wzwyż. Chester Step został wykorzystany jako test wydolności funkcjonalnej w EuroAction - zakrojonym na szeroką skalę europejskim programie zapobiegania chorobom wieńcowym z udziałem mężczyzn i kobiet w wieku 50-80 lat.


Dane z testu są prezentowane graficznie. Wyniki są jasno zilustrowane i dlatego są idealne do dyskusji z badanym, a dzięki nim można opracować indywidualny program ćwiczeń. Poprawa (np. w odpowiedzi na zalecany program ćwiczeń) może być łatwo monitorowana przy kolejnym badaniu.


Ważność i wiarygodność

Testy predykcyjne submaksymalnej wydolności tlenowej obarczone są błędami standardowymi rzędu 5-15%. Jednakże, testy wykorzystujące wieloetapowe protokoły podnoszące tętno do około 80-85%HRMax wydają się być bardziej dokładne niż testy jednoetapowe, w stanie ustalonym (ACSM 2008).


Do głównych źródeł błędów w testach predykcji submaksymalnej częstości akcji serca należą:

 • zmienność przewidywanego maksymalnego tętna na podstawie standardowego wzoru (220-wiek),
 • krzywoliniową zależność tętna i poboru tlenu przy wysiłku prawie maksymalnym,
 • niedokładne obciążenie pracą (np. zbyt wolne lub zbyt szybkie kroki),
 • niewystępowanie, brak pełnego wykroku i pełnego wyprostu kolan,

Podsumowując, CST jest idealny do stosowania w sytuacjach, w których wymagane jest oszacowanie wydolności aerobowej. Jednakże nie jest on najbardziej odpowiedni dla scenariuszy, w których wymagany jest precyzyjny pomiar.


Ocena odczuwanego wysiłku (RPE) - skala Borga

Oprócz monitorowania tętna, badany proszony jest o podanie wartości RPE (Borg 1994) z tabeli RPE na końcu każdego 2-minutowego etapu testu krokowego. Stwierdzono, że RPE jest wiarygodnym i wartościowym wskaźnikiem w monitorowaniu tolerancji wysiłku, a liczne badania wykazały, że RPE dobrze koreluje z częstością tętna wysiłkowego i wartościami zużycia tlenu (Heywood 2002; Buckley & Eston 2009). Skala Borga (1994) jest stosowana od wielu lat zarówno do zalecania intensywności ćwiczeń, jak i do monitorowania poprawy podczas testu sprawności fizycznej, takiego jak CST.

Konieczne jest upewnienie się, że nie ma przeciwwskazań medycznych do wykonania Chester Step

Większość ludzi nie wymaga badań lekarskich przed przystąpieniem do tego testu lub rozpoczęciem regularnych, umiarkowanych ćwiczeń. Jednakże, jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy dana osoba jest zdolna do podjęcia umiarkowanie intensywnej aktywności fizycznej, należy poradzić jej, aby skonsultowała się z lekarzem - i nie przeprowadzać CST.


Ostrzeżenie

Zawsze istnieje niewielkie ryzyko, że podjęcie jakiejkolwiek formy ćwiczeń może ujawnić defekt zdrowotny lub niewydolność danego układu, która może prowadzić do urazu, choroby lub nawet śmierci. W naszym ośrodku otrzymasz kwestionariusz przesiewowych pytań zdrowotnych przed rozpoczęciem CST. Istnieje kilka kwestionariuszy, które zostały opracowane do wstępnej kontroli uczestników w celu zidentyfikowania i wykluczenia osób z przeciwwskazaniami medycznymi do ćwiczeń. Poniższy test PAR-Q został opracowany w Kanadzie przez Brytyjsko-Kolumbijski Departament Zdrowia w 1975 roku i zmodyfikowany przez ACSM (2008).

Jest on powszechnie stosowany jako test przesiewowy przed rozpoczęciem ćwiczeń fizycznych dla pozornie zdrowych osób w każdym wieku, przeznaczonych do umiarkowanych ćwiczeń fizycznych.