Spot repair on metal
and composite surfaces

1800

 PLN


Informacje:

 • Ważność: 2 lata
 • Miejsce: Wrocław
Kalendarz szkoleń
GWC zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia na 72h przed nim, w przypadku rejestracji mniej jak 3 osób na dany termin.

Spot repair on metal and composite surfaces jest szkoleniem z zakresu wiedzy i umiejętności bezpiecznego stosowania produktów służących do ochrony stali i laminatów zbrojonych włóknem szklanym. Ponadto szkolenie swym zakresem obejmuje omówienie procesu prawidłowej aplikacji produktów malarskich w środowisku morskim i lądowym. Program szkolenia zawiera szereg norm związanych z przygotowaniem powierzchni do nakładania powłok malarskich i antykorozyjnych oraz szeroki zakres wiedzy związanej z mechanizmami korodowania metali oraz stopów niemetalicznych.


Proporcje szkolenia

Teoria / Praktyka
50% / 50%

Po ukończeniu szkolenia posiadacz certyfikatu:

 • Zna i rozumie procedury bezpieczeństwa przed, w trakcie i po naniesieniu powłok ochronnych,
 • Posiada wiedzę na temat bezpiecznej pracy z podkładami, farbami epoxydowymi i izocyjankami, farbami chlorokauczukowymi,
 • Potrafi zidentyfikować ważne informacje z kart technicznych produktu i potrafi je zastosować,
 • Rozumie zagrożenia związane z ochroną środowiska i wie jak im zapobiegać,
 • Zna konsekwencje i możliwe zdarzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się ze środkami chemicznymi,
 • Rozumie, jak zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia związane z pracami malarskimi,
 • Potrafi ocenić, czy miejsce pracy jest właściwie zorganizowane z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Potrafi zaplanować miejsce pracy na podstawie oceny ryzyka i planu pracy,
 • Samodzielnie przeprowadza badania warunków atmosferycznych,
 • Samodzielnie wykonuje naprawy uszkodzonych powierzchni,
 • Stosuje materiały, narzędzia, maszyny i środki ochrony indywidualnej w sposób zgodny z normami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • W sposób precyzyjny dobiera proporcje chemiczne i stosuje się do interwałów technologicznych,
 • We właściwy sposób reaguje w sytuacjach zagrożenia życia, w tym w zatruciach oraz poparzeniach.

Program szkoleniowy oparty jest o normy:

 • NACE SP0176 Corrosion Control of Submerged Areas of Permanently Installed Steel Offshore Structures Associated with Petroleum Production
 • NACE SP 0108 (2008) Standard Practice – Corrosion Control of Offshore Structures by Protective Coatings
 • NACE TPC 3 Microbiologically Influenced Corrosion and Biofouling in Oilfield Equipment
 • EN 12495 Cathodic protection for fixed steel offshore structures
 • EN ISO 12944 Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems
 • ISO 20340 Paints and varnishes – Performance requirements for protective paint systems for offshore and related structures
 • ASTM A775 / A775M Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars
 • ASTM A934 / A934M Standard Specification for Epoxy-Coated Prefabricated Steel Reinforcing Bars
 • ISO 19840:2012 Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces
 • ISO 8501 Visual assessment of surface cleanliness;
 • ISO 8502 Tests for the assessment of surface cleanliness;
 • ISO 8503 Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates;
 • ISO 8504 Surface preparation methods.
 • ISO 4624 Paints and varnishes — Pull-off test for adhesion
 • ISO 4628 Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance
 • Health and safety §5 in the Danish Working Environment Authority act no 292 from April 26, 2001).

Grupa docelowa • Technicy turbin wiatrowych,
 • Pracownicy w przemyśle szkutniczym,
 • Pracownicy zajmujący się antykorozją na inżynieryjnych obiektach morskich.

Cele strategicznePo ukończeniu szkolenia bhp w zakresie poliestrów posiadacz certyfikatu posiada kompetencje w zakresie bezpieczeństwa osobistego w odniesieniu do pracy z żywicami poliestrowymi i zawierającymi styrenoizocyjanki oraz jest w stanie pracować z żywicami poliestrowymi w sposób odpowiedni z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z § 5 ustawy Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy nr 292 z dnia 26 kwietnia 2001 r.).

Cele strategicznePo ukończeniu szkolenia posiadacz tego certyfikatu jest kompleksowo przeszkolony w zakresie napraw przy użyciu kompletnych systemów malarskich na konstrukcjach znajdujących się w wysoce korozyjnych środowiskach w szczególności narażonych na korozje wżerową, powierzchniową oraz morską. Posiada wiedzę z zakresu przygotowania powierzchni a także potrafi samodzielnie dobrać technologie naprawy. Zna normy i wytyczne: ISO 8501, ISO 8502, ISO 8504, ISO 8505 ISO 4624, NACE i inne.

Wymogi fizyczneUczestnik nie może cierpieć na choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergia na izocyjaniany, ani inne pochodne żywic epoksydowych.

Zobacz także!Inne szkolenia