Spot repair on metal and composite surfaces

Spot repair on metal and composite surfaces jest szkoleniem z zakresu wiedzy i umiejętności: 

– bezpiecznego stosowania produktów służących do ochrony stali i laminatów zbrojonych włóknem szklanym

– prawidłowej aplikacji produktów malarskich w środowisku morskim i lądowym.

Po ukończeniu szkolenia posiadacz certyfikatu:

Zna i rozumie procedury bezpieczeństwa przed, w trakcie i po naniesieniu powłok ochronnych 

Posiada wiedzę na temat bezpiecznej pracy z podkładami, farbami epoxydowymi i izocyjankami, farbami chlorokauczukowymi

Potrafi zidentyfikować ważne informacje z kart technicznych produktu i potrafi je zastosować

Rozumie zagrożenia związane z ochroną środowiska i wie jak im zapobiegać 

Zna konsekwencje i możliwe zdarzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się ze środkami chemicznymi

Rozumie, jak zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia związane z pracami malarskimi

Potrafi ocenić, czy miejsce pracy jest właściwie zorganizowane z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy

Potrafi zaplanować miejsce pracy na podstawie oceny ryzyka i planu pracy

Samodzielnie przeprowadza badania warunków atmosferycznych 

Samodzielnie wykonuje naprawy uszkodzonych powierzchni

Stosuje materiały, narzędzia, maszyny i środki ochrony indywidualnej w sposób zgodny z normami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W sposób precyzyjny dobiera proporcje chemiczne i stosuje się do interwałów technologicznych

We właściwy sposób reaguje w sytuacjach zagrożenia życia, w tym w zatruciach oraz poparzeniach

Program szkoleniowy oparty jest o normy:

NACE SP0176 Corrosion Control of Submerged Areas of Permanently Installed Steel Offshore Structures Associated with Petroleum Production

NACE SP 0108 (2008)  Standard Practice – Corrosion Control of Offshore Structures by  Protective Coatings

NACE TPC 3 Microbiologically Influenced Corrosion and Biofouling in Oilfield Equipment

EN 12495 Cathodic protection for fixed steel offshore structures

EN ISO 12944 Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems

ISO 20340 Paints and varnishes – Performance requirements for protective paint systems for offshore and related structures

ASTM A775 / A775M Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars

ASTM A934 / A934M Standard Specification for Epoxy-Coated Prefabricated Steel Reinforcing Bars

ISO 19840:2012  Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough surfaces

ISO 8501 Visual assessment of surface cleanliness;

ISO 8502 Tests for the assessment of surface cleanliness;

ISO 8503 Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates;

ISO 8504 Surface preparation methods.

ISO 4624 Paints and varnishes — Pull-off test for adhesion

ISO 4628 Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance

Health and safety §5 in the Danish Working Environment Authority act no 292 from April 26, 2001).

Grupa docelowa:

– Technicy turbin wiatrowych,

– Pracownicy w przemyśle szkutniczym,

– Pracownicy zajmujący się antykorozją na inżynieryjnych obiektach morskich

Cele strategiczne

Po ukończeniu szkolenia posiadacz tego certyfikatu jest kompetentny w zakresie napraw systemów malarskich na konstrukcjach znajdujących się w wysoce korozyjnych środowiskach.

Ważność

Spot repair on metal and composite surfaces jest szkoleniem dożywotnim

Wymogi fizyczne

Uczestnik nie może cierpieć na choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergia na izocyjaniany, ani inne pochodne żywic epoksydowych.