Polyester awareness

Polyester awareness

Szkolenie uświadamiające z zakresu poliestru jest bogatym źródłem wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego stosowania produktów z żywicy poliestrowej. 

Po ukończeniu szkolenia posiadacz certyfikatu 

zna i rozumie procedury bezpieczeństwa przed, w trakcie i po przeniesieniu chemikaliów poliestrowych. 

Jest w stanie zlokalizować informacje o chemikaliach przed, w trakcie i po transporcie oraz podczas pracy z nimi.

Wie, jak zapobiegać i ograniczać niewłaściwe obchodzenie się z chemikaliami, w tym reakcje egzotermiczne, niewłaściwe mieszanie, rozlanie.

Zna konsekwencje i możliwe zdarzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się ze środkami chemicznymi.

Rozumie, jak zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia związane z materiałami poliestrowymi.

Ocenia, czy miejsce pracy jest właściwie zaplanowane i zorganizowane z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stosuje materiały, narzędzia, maszyny i środki ochrony indywidualnej w sposób zgodny z normami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Reaguje na sytuacje niebezpieczne 

Potrafi udzielić pierwszej pomocy 

Grupa docelowa:

– Pracownicy produkcyjni i technicy turbin wiatrowych,

– Pracownicy w przemyśle szkutniczym,

– Pracownicy przemysłu samochodowego.

Cele strategiczne

Po ukończeniu szkolenia bhp w zakresie poliestrów posiadacz certyfikatu posiada kompetencje w zakresie bezpieczeństwa osobistego w odniesieniu do pracy z żywicami poliestrowymi i zawierającymi styrenoizocyjanki oraz jest w stanie pracować z żywicami poliestrowymi w sposób odpowiedni z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z § 5 ustawy Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy nr 292 z dnia 26 kwietnia 2001 r.).

Ważność

Polyester awareness jest szkoleniem dożywotnim 

Wymogi fizyczne

Uczestnik nie może cierpieć na choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, alergia na styren, ani inne pochodne żywicy.